تامین هزینه آنژیوگرافی یک مادر سرپرست خانواده
تامین هزینه آنژیوگرافی یک مادر سرپرست خانواده
یکی از زنان سرپرست خانواده تحت حمایت موسسه به دلیل انسداد عروق قلبی در بیمارستان بستری و عمل آنژیو بر روی ایشان انجام می شود.

درمان موفق