تامین کمک هزینه کنترل بیماری اعصاب و روان بهمن
تامین کمک هزینه کنترل بیماری اعصاب و روان بهمن
بهمن یکی از فرزندان خانواده های تحت حمایت موسسه است که حدودا 11 سال یتیم شده و دچار بیماری اعصاب و روان شدید است که هزینه های درمان آن از طریق کارگری برادر و خواهرش تامین می شود.

درمان موفق