تامین هزینه ی کشیدن دندان و آزمایش های فاطمه خانم
تامین هزینه ی کشیدن دندان و آزمایش های فاطمه خانم
فاطمه خانم به دلیل بیماری اعصاب و روان شدید همسرش، سرپرستی دو فرزند خود را بر عهده دارد و به دلیل کار خدماتی سنگین دیگر توان کار کردن ندارد و مبتلا به بیماری های مختلفی شده است.

درمان موفق