تهیه چرخ خیاطی برای انیسه خانم
تهیه چرخ خیاطی برای انیسه خانم
انیسه خانم که به دلیل اعیتاد همسر خود متارکه کرده، سرپرستی سه فرزند خود را بر عهده دارد و در صورتی که چرخ خیاطی داشته باشد سفارشات بیشتری دریافت می کند و به استقلال مالی خواهد رسید

توانمندسازی درحال برگزاری