تهیه جهیزیه برای دختری نیازمند
تهیه جهیزیه برای دختری نیازمند
موسسه خیریه پیام امید قصد دارد با همیاری شما خیرین عزیز بخشی از کمک هزینه تهیه جهیزیه یکی از فرزندان تحت حمایت خود را تامین نماید

جهیزیه موفق