تامین ودیعه مسکن یک پدر از کار افتاده
تامین ودیعه مسکن یک پدر از کار افتاده
یکی از خانواده های تحت حمایت موسسه که سه فرزند دارند، پدر بخاطر وجود باتری در قلب از کارافتاده است و برای تامین ودیعه مسکن به حمایت نیاز دارند.

مسکن درحال برگزاری

حداکثر تا مبلغ 10،000،000 ریال را وارد کنید