تهیه چرخ خیاطی برای مادر سرپرست خانواده
تهیه چرخ خیاطی برای مادر سرپرست خانواده
می خواهیم برای اشتغال زایی یکی از زنان سرپرست خانواده که به دلیل فوت همسر خود سرپرستی سه فرزند خود را برعهده دارد، چرخ خیاطی تهیه کنیم.

توانمندسازی درحال برگزاری

حداکثر تا مبلغ 10،000،000 ریال را وارد کنید