تهیه چادر برای یک خانواده عشایر سیستان
تهیه چادر برای یک خانواده عشایر سیستان
یک خانواده عشایر منطقه سیستان برای گرم کردن خود آتش روشن کرده بوند که متاسفانه آتش شعله ور می شود و چادر، وسایل و دام هایشان می سوزند.

مناطق محروم موفق

حداکثر تا مبلغ 10،000،000 ریال را وارد کنید