تامین هزینه درمان مادر سرپرست خانواده
تامین هزینه درمان مادر سرپرست خانواده
یک مادر سرپرست خانواده که به دلیل اعتیاد همسرش متارکه کرده و دارای دو فرزند است برای تامین هزینه های درمان بیماری قلبی خود به حمایت نیاز دارد.

درمان موفق

حداکثر تا مبلغ 10،000،000 ریال را وارد کنید