تامین هزینه لباس عید خانواده های نیازمند
تامین هزینه لباس عید خانواده های نیازمند
می خواهیم امسال نیز با همکاری فروشگاه مهربانی فجر هزینه خرید لباس عید برای 110 نفر از اعضای خانواده های تحت حمایت موسسه را تامین کنیم.

پوشاک درحال برگزاری

حداکثر تا مبلغ 10،000،000 ریال را وارد کنید