تامین هزینه بستری بیمارستان آقا رسول
تامین هزینه بستری بیمارستان آقا رسول
آقا رسول که به خاطر بیماری اعصاب از کار افتاده است و همسرش سرپرستی فرزندان را بر عهده دارد، به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری شده است.

درمان موفق

حداکثر تا مبلغ 10،000،000 ریال را وارد کنید