تهیه سمعک برای المیرا کوچولو
تهیه سمعک برای المیرا کوچولو
المیرا 5 ماهه داری افت شنوایی متوسط رو به شدید و کاندید کاشت حلزون در آینده است که به دلیل افت شنوایی سریع شاید امکان کاشت حلزون نداشته باشد.

درمان موفق

حداکثر تا مبلغ 10،000،000 ریال را وارد کنید