تامین هزینه درمان دیسک کمر خانم راد
تامین هزینه درمان دیسک کمر خانم راد
خانم راد که سرپرستی 2 فرزند خود را بر عهده دارد، به دلیل کار خدماتی سنگین دچار کمر درد و دیسک کمر شده و برای درمان به حمایت نیاز دارد.

درمان موفق

حداکثر تا مبلغ 10،000،000 ریال را وارد کنید