آماده سازی واحد مسکن مهر امیر
آماده سازی واحد مسکن مهر امیر
امیر فرزند ترخیص یافته بهزیستی با وجود محدودیتهای ذهنی و جسمی در تمام مسیر زندگی خود با موانع پیش رو جنگیده است.

مسکن موفق

حداکثر تا مبلغ 10،000،000 ریال را وارد کنید