تامین ودیعه مسکن خانم مرادقلی
تامین ودیعه مسکن خانم مرادقلی
خانم مرادقلی پس از فوت همسرش سرپرستی دو فرزند خود را بر عهده دارد و در یک منزل استیجاری در منطقه صالح آباد بهشت زهرا زندگی می کند.

مسکن موفق

حداکثر تا مبلغ 10،000،000 ریال را وارد کنید