تامین ودیعه مسکن خانواده احدی
تامین ودیعه مسکن خانواده احدی
خانواده احدی یک خانواده 6 نفره هستند که سالها پیش پدر خانواده ترک منزل کرده و مادر با تک فرزندش به همراه خواهر و مادر برزگش زندگی می کند.

مسکن موفق

باتوجه به محدودیت های بانک مرکزی حداکثر تا مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال را وارد کنید