تهیه سبد ارزاق برای خانواده های نیازمند
تهیه سبد ارزاق برای خانواده های نیازمند
می خواهیم با همراهی شما عزیزان برای 15 خانواده تحت حمایت موسسه که در شرایط بسیار سخت معیشتی قرار دارند، سبد ارزاق خانوار تهیه کنیم.

مواد غدایی درحال برگزاری

باتوجه به محدودیت های بانک مرکزی حداکثر تا مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال را وارد کنید