تامین جهیزیه دختر سیما خانم
تامین جهیزیه دختر سیما خانم
سیما خانم بعد از فوت همسرش، 5 فرزند خود را با آبرو بزرگ کرده است. به تازگی یکی از دخترانش ازدواج کرده و برای تامین جهیزیه اش به حمایت نیاز دارد.

جهیزیه موفق

باتوجه به محدودیت های بانک مرکزی حداکثر تا مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال را وارد کنید