تامین هزینه اشتغال زایی آقای علی نیا
تامین هزینه اشتغال زایی آقای علی نیا
آقای علی نیا 5 فرزند دارد و به دلیل بیماری سیروز کبدی و هپاتیت B بدنش نسبت به ویروس آسیب پذیر است و باید در منزل اشتغال داشته باشد.

توانمندسازی موفق

باتوجه به محدودیت های بانک مرکزی حداکثر تا مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال را وارد کنید