فرزندان عزیزم آسوده بخوابند
فرزندان عزیزم آسوده بخوابند
حدودا 7 ساله که همسرم فوت کرده و من را با 5 فرزندم تنها گذاشته... صاحبخونه مبلغ ودیعه مسکن را زیاد کرده و برای اینکه بتونم یک سرپناه امن براشون تهیه کنم نیاز به حمایت دارم.

مسکن موفق

باتوجه به محدودیت های بانک مرکزی حداکثر تا مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال را وارد کنید