توان دستانت می شوم
توان دستانت می شوم
بخاطر پرستاری های شبانه روزیم از شوهر از کار افتاده و پسر ناشنوایم و انجام کارهای خدماتی و بالا رفتن سنم دیگر دستانم توان شستن لباس ها را ندارند و تمام جانم را باید صرف پرستاری از خانواده ام کنم.

لوازم منزل موفق

باتوجه به محدودیت های بانک مرکزی حداکثر تا مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال را وارد کنید