زندگی بدونه داشتن مثانه
زندگی بدونه داشتن مثانه
محمد یکی از هزاران بیمارانی است که از بدو تولد با یک کلیه و مثانه ای که کامل تشکیل نشده به دنیا آمد و همواره با مشکلات جسمانی بسیاری روبرو می باشد او در صف عمل پیوند مثانه می باشد.

درمان درحال برگزاری

باتوجه به محدودیت های بانک مرکزی حداکثر تا مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال را وارد کنید