آزادی آقا منوچهر
آزادی آقا منوچهر
آقا منوچهر 54 ساله کارگر یه رستورانی بودند که به دلیل اوضاع نامناسب اقتصادی رستوران بسته می شه و ایشون هم بیکار میشن و همسرش هم نفقه خودش و بچه ها را به اجرا می گذارد و راهی زندان می شود.

آزادسازی زندانی موفق

باتوجه به محدودیت های بانک مرکزی حداکثر تا مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال را وارد کنید
برای دریافت اطلاع رسانی درباره کمپین ها ، شماره موبایل خود را وارد کنید