برای استقلال خانواده ام...
برای استقلال خانواده ام...
مادران سرپرست خانواده برای گذران زندگی و تامین مخارج زندگی نیاز به اشتغال دارند تا از درآمد حاصله امرار معاش کنند . دو نفر از مادران سرپرست خانواده با دریافت سرمایه اولیه توانایی انجام کار و درآمد دارند.

توانمندسازی درحال برگزاری

باتوجه به محدودیت های بانک مرکزی حداکثر تا مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال را وارد کنید
برای دریافت اطلاع رسانی درباره کمپین ها ، شماره موبایل خود را وارد کنید