چرخی برای چرخیدن زندگی
چرخی برای چرخیدن زندگی
زهرا خانم حدودا 7 سالی هست که به دلیل اعتیاد با 2 فرزند 19 و 11 ساله از همسرش جدا شده است. در صورتی که چرخ خیاطی داشته باشد اشتغال و در نتیجه درآمد خواهد داشت.

توانمندسازی درحال برگزاری

باتوجه به محدودیت های بانک مرکزی حداکثر تا مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال را وارد کنید
برای دریافت اطلاع رسانی درباره کمپین ها ، شماره موبایل خود را وارد کنید