تامین هزینه های سه ترم کلاس زبان و باشگاه ورزشی مهدیه مددجوی قهرمان پیام امید
تامین هزینه های سه ترم کلاس زبان و باشگاه ورزشی مهدیه مددجوی قهرمان پیام امید
مهدیه یکی از محصلین بسیار مستعد پیام امید است که شرایط سخت زندگی ، وضعیت متارکه مادر و ... مانع رشد و پیشرف او نشده و قهرمان مسابقات کشوری کاراته شده است.

آموزش موفق