تهیه شیشه شیر نوزادان مناطق محروم
تهیه شیشه شیر نوزادان مناطق محروم
با توجه به طرح کلی شیر خشک بچه های شهرستان نیمروز و استقبال بی نظیر شما، جهت استفاده از شیر خشک نیازمند خرید تعداد 150 شیشه شیر برای نوزادانی که شیشه شیر جهت استفاده ندارند هستیم.

مناطق محروم موفق