تامین بدهی هزینه های درمانی یک زن سرپرست خانوار
تامین بدهی هزینه های درمانی یک زن سرپرست خانوار
یکی از زنان سرپرست خانواده تحت حمایت موسسه به دلیل تامین هزینه عمل جراحی خود مقداری پول قرض نموده که متاسفانه برایشان مشکلاتی پیش آمده است.

درمان موفق