تهیه شیرخشک فصل پاییز نوزادان نیازمند روستاهای شهرستان نیمروز
تهیه شیرخشک فصل پاییز نوزادان نیازمند روستاهای شهرستان نیمروز
می خواهیم با همراهی شما عزیزان برای 50نوزاد روستاهای شهرستان نیمروز که مادرانشان به دلیل فقر دچار سوء هاضمه شدید هستند، برای مصرف سه ماه شیر خشک تهیه کنیم.

مناطق محروم درحال برگزاری