تامین کمک هزینه ودیعه مسکن یک مادر سرپرست خانواده
تامین کمک هزینه ودیعه مسکن یک مادر سرپرست خانواده
یک مادر سرپرست خانواده تحت حمایت موسسه که سرپرستی دو فرزند 12 و 8 ساله خود را بر عهده دارد صاحب خانه اش به مبلغ ودیعه 7 میلیون تومان اضافه کرده است و به دلیل شرایط اقتصادی موجود نیازمند حمایت است.

مسکن درحال برگزاری