تامین اجناس اولیه جهت درآمدزایی یک پدر معلول
تامین اجناس اولیه جهت درآمدزایی یک پدر معلول
یکی از خانواده های تحت حمایت موسسه، متاسفانه پدر خانواده از ناحیه چشم و یک دست معلولیت دارد و دارای 3 فرزند 8 ، 6 و 4 ساله هستند و برای امرار معاش اجناسی از قبیل جوراب و ... به فروش می رسانند.

توانمندسازی موفق