تامین کمک هزینه خرید بریس برای یک پدر از کار افتاده
تامین کمک هزینه خرید بریس برای یک پدر از کار افتاده
یکی از خانواده های تحت حمایت موسسه متاسفانه حدودا 4 سال است که پدر 34 ساله به دلیل سقوط از آپارتمان دچار ضایعه نخاعی شدید شده و از کار افتاده است و مادر سرپرستی شوهر و فرزند خود را بر عهده دارد

درمان موفق