تهیه لوازم گرمایش و ماشین لباسشویی برای زنان سرپرست خانواده
تهیه لوازم گرمایش و ماشین لباسشویی برای زنان سرپرست خانواده
موسسه خیریه پیام امید می خواهد برای 4 خانواده تحت حمایت خود، در آستانه آمدن فصل یخ و سرما لوازم گرمایش و ماشین لباسشویی تهیه کند

لوازم منزل پایان یافته