معرفی موسس اولین مدرسه دوشیزگان
معرفی موسس اولین مدرسه دوشیزگان
داستان موفقیت ۱۳۹۹/۰۵/۲۸

بی بی خانم استرآبادی موسس اولین مدرسه دوشیزگان  در سال 1274 ه. ق. به دنیا آمد. پدر وی محمدباقر خان استر آبادی از بزرگان گرگان و مادرش خدیجه خانم معروف به ملاباجی از ندیمه های شکوه السلطنه یکی از زنان ناصر الدین شاه بود.

خدیجه خانم چنانچه از تخلصش، ملاباجی، پیداست بلکه زنی بود باسواد که سوادآموزی کودکان دربار ناصری را بر عهده داشت.

برچسب هـا

بی بی خانم استر آبادی مدرسه دوشیزگان