سانحه ای که ستاره ای را پر نورتر کرد ...
سانحه ای که ستاره ای را پر نورتر کرد ...
داستان موفقیت ۱۳۹۹/۰۸/۰۱

شور و ذوق ورزش از کودکی همراهش بود از 11 سالگی تکواندو را با هدف پوشیدن تیم ملی شروع کرد و قبل از 19 سالگی رویایش را محقق ساخت . دختر 19 ساله ای که دانشجو ی گیاه پزشکی بود و رویا های بزرگ در سر داشت،  در یک سانحه  ویلچر نشین شد و پاهای که تمام حرکات بوم سوگی، آب سوگی و ..  را در مبارزات به رقص در می آورد بی جان شدند و این پایان زهرا نعمتی نبود و بلکه سرآغاز هدفی بزرگتر در زندگی او شد، رویای شیرین تر در خود پروراند.

برچسب هـا

زهرا نعمتی معلولیت پاراالمپیک