معلمان فداکار، قهرمانان بی نام و نشان
معلمان فداکار، قهرمانان بی نام و نشان
عمومی ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

در جهانی که  برای ادامه ی زندگی حتی از بوسیدن و در آغوش گرفتن عزیزانمان منع شده ایم انسان هایی از جنس نور میانمان هستند که نمی خواهند فقر و تنگ دستی فردای کودکی را سیاه کند. فرحناز عاقل، منصور حمیدی تنها دو تن از ده ها معلم فداکاری هستند که  آداب عاشقی شان گوشه زمانه را کر کرده است. چه زیبا انسانیت را به  تصویر کشیدن جدا از هر مذهب- نژاد و ملیتی معلمی می کنند... 

برچسب هـا

معلمان فداکار آموزش مجازی