هرکسی آن درود عاقبت کار، که کشت
هرکسی آن درود عاقبت کار، که کشت
داستان موفقیت ۱۳۹۹/۰۸/۱۹

اعتقاد بانو ملک تاج خانم فیروز نجم السلطنه که تاریخ از او به عنوان زنی فعال، خوش فکر، قوی و همگام با جریان روز نام برده است. تنها در این چند کلمه هویداست .

ایشان نوه ی عباس میرزا، دختر نصرت الدوله، همسر میرزا هدایت الله وزیر دفتر و مادر محمد مصدق می باشند. نجم السلطنه در سال 1233 شمسی در خانواده ای وابسته به سلسله قاجاریه در میان ثروت و امتیازات فراوان متولد شد؛ خانواده ای که انقلاب مشروطه وضعیت آن را متزلزل کرده بود . 

برچسب هـا

بیمارستان نجمیه نیکوکاری وقف بانو ملک تاج خانم فیروز نجم السلطنه