بانوی خیر آسایشگاه کهریزک
بانوی خیر آسایشگاه کهریزک
داستان موفقیت ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

اشرف الملوک فخرالدوله، دختر مظفرالدین شاه و سرورالسلطنه (حضرت علیا) از جمله زنانی است که به واسطۀ موقوفات و کارهای خیریه اش نامی بلند آوازه دارد.

 فخرالدوله در سال 1304هـ. ق متولد شد. وی ابتدا نامزد پسر خالۀ خود دکتر محمد مصدق بود. اما به واسطه رقابت های سیاسی وقت، صدراعظم مظفرالدین شاه یعنی میرزا علی خان امین الدوله تصمیم گرفت جهت استحکام قدرت خود با خاندان سلطنتی وصلت کند.

برچسب هـا

اشرف الملوک فخرالدوله دختر مظفرالدین شاه کارهای خیریه