زوج نیکوکار
زوج نیکوکار
عمومی ۱۳۹۹/۰۹/۲۶

علیرضا افضلی پور شیمیدان و فرد نیکوکاری بود که به همراه همسرش فاخره صبا به عنوان بنیانگذاران دانشگاه کرمان شناخته می شود.

مهندس علیرضا افضلی پور به همراه همسرش فاخره صبا تصمیم گرفت تا ثروت خود را صرف تاسیس مرکز آموزشی دانشگاه نماید. پس از آن که 500 هکتار زمین به بنای دانشگاه اختصاص داده شد، عملیات تاسیس دانشگاه با کمک مالی 60 میلیون تومانی وی در آن زمان آغاز شد. دانشگاه به صورت رسمی در 24 شهریور 1364 با حضور خود ایشان گشایش یافت.

برچسب هـا

علیرضا افضلی پور شیمی دان و فرد نیکوکاری دانشگاه کرمان فاخره صبا زوج نیکوکار