معرفی فعال حوزه ی محیط زیست
معرفی فعال حوزه ی محیط زیست
داستان موفقیت ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

افسانه احسانی فعال محیط زیست و احیا کننده عروسک های بومی، رئیس هیئت مدیره و مدیر آموزش مؤسسه آوای طبیعت پایدار، مدرس رسمی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و یکی از بانوان کارآفرین برتر کشور است.

او از سال 1385 تمرکز اصلی خود را بر روی موضوع کارآفرینی در زمینه گردشگری جوامع محلی و هنرهای بومی قرار داده است. یکی از دغدغه های همیشگی او کمک کردن به شکوفایی استعداد دیگران و تقویت پتانسیل های بومی است.

برچسب هـا

افسانه احسانی رئیس هیئت مدیره سازمان میراث فرهنگی گردشگری بانوان کارآفرین برتر