پدر جراحی نوین و علم بیهوشی
پدر جراحی نوین و علم بیهوشی
داستان موفقیت ۱۴۰۰/۰۲/۱۳

پروفسور دکتر یحیی عدل در سال 1287 شمسی در تهران و در خانواده ای متمکن به دنیا آمد که از اعیان تبریز بودند. پدرش یوسف عدل (مکرم الملک و بعداً قائم مقام) بود که اکثرا حاکم ولایات می شد. تولد یحیی در زمان احمد شاه قاجار بود. پدرش در زمان ولیعهدی احمد شاه کفالت حکومت آذربایجان را داشته و در دوره ی رضاخان، 4 دوره وکیل مجلس می گردد. مادرش دختر مقتدر الدوله (پسر عباس میرزای ولیعهد) بوده است. پدر بزرگش حاج علی آقا معمم و مالک بود و می گویند پل آجی چای (تلخه رود) را در حوالی تبریز او احداث کرده است.

برچسب هـا

پروفسور دکتر یحیی عدل تبریز مکرم الملک رضاخان