پدر دانش رباتیک و هوش مصنوعی ایران
پدر دانش رباتیک و هوش مصنوعی ایران
داستان موفقیت ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

کارو لوکاس، در 14 شهریور ماه 1328 شمسی در جلفای اصفهان دیده به جهان گشود.

دکتر لوکاس، از نخستین اساتیدی بود که آموزش و پژوهش را در زمینه های هوش مصنوعی، رایانش نرم و حسابگری زیستی و تکاملی در ایران بنیاد نهاد و در برخی رشته های درسی همچون حسابگری زیستی، سامانه های شناختی اجتماعی، سامانه های «تصمیم یار» و طراحی سامانه ها، در سطح جهانی تدریس و پژوهش می کرد و به همین دلیل او را پدر دانش رباتیک و هوش مصنوعی ایران نامیده اند.

برچسب هـا

کارو لوکاس هوش مصنوعی، جلفای حسابگری زیستی سامانه های شناختی اجتماعی سامانه های «تصمیم یار» طراحی سامانه ها