مشهورترین شاعر زن ایران
مشهورترین شاعر زن ایران
داستان موفقیت ۱۴۰۱/۰۴/۰۶

رخشنده  اعتصامی در 25 اسفند 1285 در تبریز زاده شد ، او تخلص «پروین» را برای خود انتخاب کرد که تا آن زمان نامی مرسوم برای دختران نبود بعدها پروین نام خود را از رخشنده به پروین تغییر داد . پروین آخرین فرزند یوسف اعتصامی و اختر شوری بخشایشی ، بود و سه برادر بزرگتر از خود به نام های ابوالحسن، ابوالفتح و ابوالنصر داشت. 

یوسف اعتصامی، در سال 1288 هجری خورشیدی به عنوان نمایندهی مردم تبریز در مجلس شورای ملی انتخاب شد. به همین دلیل در سال 1291 هجری خورشیدی در هنگامی که پروین 6 سال داشت، به همراه خانواده اش از تبریز به تهران مهاجرت کرد . پروین از کودکی با مشروطه خواهان و چهره های فرهنگی آشنا شد و ادبیات را در کنار پدر و از استادانی چون دهخدا و ملک الشعرای بهار آموخت.

برچسب هـا

رخشنده اعتصامی پروین یوسف اعتصامی