پدر صنعت چای ایران
پدر صنعت چای ایران
داستان موفقیت ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ برگزیده

آقا محمدخان قاجار قوانلو  ملقب به کاشف السلطنه و مشهور به چایکار ، دیپلمات، اصلاحگر، نویسنده، مشروطه خواه دوره قاجار و پهلوی بود. او نخستین کسی است که کشت چای را در ایران رواج داد و به همین دلیل «پدر چای ایران» خوانده می شود. 

او فرزند ارشد اسدالله میرزا نایب الایاله بود و در اول فروردین 1244، در تربت حیدریه به دنیا آمد. مادرش جهان آرا خانم ملقب به عزیزالسلطنه، نخستین فرزند قهرمان میرزا، پسر عباس میرزا نایب السلطنه بود. اسدالله میرزا بعد از 16 سال به خاطر قیام پدرش، سیف الملوک، و دستگیری و زندانی شدن او، مظنون واقع گردید و پس از انتقال به تهران در خانه ای در ارک، که در جوار گلخانه کاخ گلستان بود زندگی می کرد تا آن که درگذشت.

برچسب هـا

آقا محمدخان قاجار قوانلو کاشف السلطنه چایکار