پس دادن کالا یا محتوا بخشی از مشتری مداری
پس دادن کالا یا محتوا بخشی از مشتری مداری
عمومی ۱۳۹۸/۱۰/۰۹

معتقد هستم که در ایران چه در استارتاپ ها و چه در شرکت های بزرگ با مشتری مداری واقعی فاصله ی خیلی زیادی داریم؛ گرچه در شعار «مشتری مداری» پیشرفت خوبی داشته ایم. پس گرفتن کالا یا حتی محتوا بخشی از مشتری مداری است. مشتری حق دارد که کالا یا محتوای ما را به هر دلیلی پس بدهد. حتی اگر این دلیل «خوشم نیامد.» یا از دید ما دلیلی غیرمنطقی باشد. این حرف البته با منطق و شیوه ی کسب وکار کردن ما جور در نمی آید. در آمریکا تقریبا همه چیز را می توانید پس بدهید و حق مسلم مشتری دانسته می شود. 

برچسب هـا

مشتری مداری تعویض کالا/خدمات استارتاپ