نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس برای استفاده از عابر بانک
نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس برای استفاده از عابر بانک
مسئولیت اجتماعی ۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نکاتی که در هنگام استفاده از عابر بانک رعایت گردد.

1. حتی الامکان سعی کنید جابجایی های پولی و یا خرید را با اپلیکیشلن نصب شده بر روی گوشی خودتان انجام دهید تا نیاز به استفاده از سیستمهای عابر بانک را به حداقل برسانید.

2 . در صورت نیاز، اگر با قصد برداشتن پول از عابربانک از منزل خارج شدید حتما با خودتان حداقل یک عدد دستکش یکبار مصرف به همراه ببرید.

برچسب هـا

ویروس کرونا دستور العمل استفاده از عابر بانک پیشگیری از انشتار کرونا ویروس