پیـام امیـد
پرداخت به صندوق پلتفرم پیـام امیـد

نیکوکار گرامی در قسمت توضیحات می توانید نوع کمک اهدایی خود را از قبیل صدقه ، زکات ، کمک هزینه تهیه جهیزیه را مشخص کنید.

حداکثر تا مبلغ 10،000،000 ریال را وارد کنید