پیـام امیـد
پرداخت وجوهات شرعی

نیکوکار گرامی یکی از انواع وجوهات شرعی زیر را انتخاب کنید

باتوجه به محدودیت های بانک مرکزی حداکثر تا مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال را وارد کنید
برای دریافت اطلاع رسانی درباره کمپین ها ، شماره موبایل خود را وارد کنید