پیـام امیـد
پرداخت وجوهات شرعی

نیکوکار گرامی یکی از انواع وجوهات شرعی زیر را انتخاب کنید